มข. จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน คัดงานวิจัยดีเด่น เน้นยกคุณภาพชีวิตชาวอีสาน สมปณิธานจัดตั้งมข.

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563-2564  โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  และ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กล่าวรายงาน  มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น 32 รางวัล  แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 16 รางวัล  และ ระดับปริญญาโท จำนวน 16 รางวัล  ในปี 2564  มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น  39  รางวัล  แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 21 รางวัล  และ ระดับปริญญาโท จำนวน 18 รางวัล  ณ  ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  กล่าวว่า  “บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีเกียรติประวัติดีเด่นในด้านต่างๆ และได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ในปีนี้ รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 ได้แก่ ดร.เจษฎา คำผอง ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและความตั้งใจสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เสถียรนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์”

รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 11 ได้แก่  ดร.พงศธร วิเชียร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาชุดการตรวจ direct polymerase chain reaction บนตัวอย่างเลือดรวมและน้ำคร่ำสำหรับวินิจฉัยยีนธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แย้มศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  2563 โดยผู้ได้รับรางวัล จำนวน 11 คน

“นอกจากนี้ในแต่ละปี บัณฑิตวิทยาลัยยังได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยในปี 2563 นี้  ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น  32  รางวัล  แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 16 รางวัล  และ ระดับปริญญาโท จำนวน 16 รางวัล  ในปี 2564  มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น  39  รางวัล  แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 21 รางวัล  และ ระดับปริญญาโท จำนวน 18 รางวัล”  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  กล่าวในท้ายที่สุด

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  กล่าวกล่าวแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ว่า  “ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ได้มอบทุนอันเป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนางานวิจัยให้กับนักศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาและสร้างงานวิจัยอันก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและดี ทุกท่าน  ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านได้ทำให้มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ และเห็นได้ว่า ท่านได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพการงานของท่าน ต่อสังคมโดยส่วนรวม และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน

          ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน  กล่าวว่า  “ผมขออนุญาตที่จะใช้โอกาสนี้ ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดทำรางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหว่าน เพื่อมอบให้กับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สามารถนำผลวิทยานิพนธ์นำไปแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รางวัลเกียรติยศศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ในครั้งนี้  ได้เดินมาถึงครั้งที่ 11 แล้ว และในการมอบรางวัลในวันนี้เป็นการมอบครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11 พร้อมกัน ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศดังกล่าวนี้  ครั้งที่ 10 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ชื่อ “การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและความตั้งใจสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์”  เป็นวิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ทำโดย ดร.เจษฎา คำผอง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เสถียรนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และครั้งที่ 11 เป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาชุดการตรวจ direct polymerase chain reaction บนตัวอย่างเลือดรวมและน้ำคร่ำสำหรับวินิจฉัยยีนธาลัสซีเมียที่พบบ่อยในประเทศไทย” เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 จัดทำโดย ดร.พงศธร วิเชียร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แย้มศรี  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ  พู่เจริญ   ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้งสองท่านในความสำเร็จครั้งนี้ และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยานิพนธ์ดีเด่น ดังที่ได้กล่าวแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ทั้งสองฉบับนี้ จะเป็นวิทยานิพนธ์ที่จะนำผลไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้กับประชาชนในประเทศไทยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจะบรรลุปณิธานของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั่นคือการแก้ปัญหาของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และวิทยานิพนธ์ทั้งสองฉบับนี้ชัดเจนที่สุดคือ เป็นวิทยานิพนธ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาของสังคมไทยและประเทศชาติ และหวังว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จ   และเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติของเรา  ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ที่จัดการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  และจะดำเนินการต่อไป  หวังว่านักวิจัยทุกท่าน จะไม่ได้หยุดวิจัยเพียงเท่านี้ แต่จะเดินหน้าทำการวิจัยต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ”

(จากขวา) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล, ดร.เจษฎา คำผอง, ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เสถียรนาม และศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
(จากขวา) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล, ดร.พงศธร วิเชียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แย้มศรี และ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

จากนั้น  รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร.เจษฎา คำผอง ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10  พร้อมด้วยเงินสด 100,000 บาท และ ดร.พงศธร วิเชียร  ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 11 พร้อมด้วยเงินสด 100,000 บาท  และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563-2564 และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563-2564  ด้านต่างๆ ตามลำดับ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563-2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/อาชีพ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ประเภท คณะ ระดับการศึกษา
1 ดร.นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 2563 บริหาร สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก
2 นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 2563 บริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท
3 ดร.เผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 2563 บริหาร ศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
4 ศ.ดร.สมชาย  ปิ่นละออ อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2563 วิชาการและวิจัย แพทยศาสตร์ ปริญญาเอก
5 ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2563 วิชาการและวิจัย ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท
6 นางสาวพิชญ์ระวี  สุรอารีกุล นักออกแบบอิสระและนักวิจัยอิสระ 2563 วิชาการและวิจัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
7 ผศ.ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 2563 วิชาการและวิจัย เทคโนโลยี ปริญญาเอก
8 รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2563 วิชาการและวิจัย เกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก
9 ดร.ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 2563 บูรณาการ เทคโนโลยี ปริญญาเอก
10 นายทรงศักดิ์  ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2563 บูรณาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท
11 ดร.ณัฐพงศ์  ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1) 2563 บูรณาการ ศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก
นายศุภชัย  เอกอุ่น ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564 บริหาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท
2 ผศ.ดร.บุรินทร์  เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564 บริหาร ศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
3 ผศ.ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม 2564 วิชาการและวิจัย สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท
4 ดร.ปราณี  ถิ่นเวียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร 2564 บูรณาการ ศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก
5 นายโชคชัย  คุณวาสี ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้า จังหวัดขอนแก่น 2564 บูรณาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท
6 นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 2564 บูรณาการ สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2563

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น ดร.กฤษณะ พรมพา การปรับปรุงสมบัติไดอิเล็กทริกและความไม่เป็นเชิงเส้นทางไฟฟ้า ของวัสดุเซรามิกส์ CaCu3Ti4O12/TiO2 โดยการเจือด้วยไอออนของโลหะที่ตำแหน่ง Ca, Cu และ Ti เพื่อการประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุประสิทธิภาพสูง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง, รศ.ดร.ธานินทร์

ปัจจุโส

ดีเด่น ดร.กนกวรรณ ใจเอ็นดู เซนเซอร์ทางเคมีที่สร้างจากซิลเวอร์นาโนคลัสเตอร์และคาร์บอนดอทที่มีสมบัติเชิงแสงพิเศษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.วิทยา เงินแท้
ดร.พรสวรรค์ ศรีคำ การศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทาง เทอร์โมอิเล็กทริก ของซิงค์ออกไซด์เจือด้วยไนโตรเจน

ซิงค์ออกไซด์เจือด้วย อะลูมิเนียม ซิงค์ออกไซด์เจือด้วยแกลเลียม

สตรอน เทียมไททาเนตเจือด้วย โคบอลต์ และสตรอนเทียมไททาเนต

เจือด้วยไนโตรเจน แลนทานัม และดิสโพรเซียม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล
ดี ดร.วัฒนา ตุ่ยไชย สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กตริกประสิทธิภาพสูงกลุ่ม TiO2 สำหรับประยุกต์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าและใช้งานในวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ, ดร.ศุภมาศ

ด่านวิทยากุล, ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น ดร.ประกาศิต ดวงพาเพ็ง สารพฤกษเคมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และการถ่ายทอดลักษณะของสารแอนโทไซยานินในช่อดอกเพศผู้ข้าวโพด (Zea mays L.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.คุณเดช สุริหาร, ผศ.ดร.คมศร

ลมไธสง

ดี ดร.พีระพงษ์ วงษ์ทหาร ผลการชี้นำด้วยการมองเห็นต่อการรับรู้รสเค็ม การบริโภค ความชอบด้านประสาทสัมผัส อารมณ์ความรู้สึกและการยอมรับของผู้บริโภคในแบบจำลองของซอสถั่วเหลือง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การอาหาร คณะเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว, ศ.ดร.วิฑูรย์

ปริญญาวิวัฒน์กุล

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดี ดร.วนาลัย วิริยะสุธี การบ่งชี้เชื้อสาเหตุ วิธีคัดเลือกพันธุ์ต้านทาน และการควบคุมโรคใบจุดโดยชีววิธีในแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.สนั่น จอกลอย, อ.ดร.สุวิตา แสไพศาล

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น ดร.สุญาณี ทองโชติ การกระตุ้นวิถีออโตฟาจีในการในการควบคุมการดำเนินโรคมะเร็งท่อน้ำดีและความไวต่อยาเคมีบำบัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.นิษณา นามวาท, ศ.ดร.พวงรัตน์

ยงวณิชย์, รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม

ดีเด่น Dr.May Thu Soe การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวด้วยการบดพลังงานสูง: การเตรียมการตรวจสอบคุณลักษณะ และการใช้เป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเยื่อเมือก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.นภภัค ใจภักดี, ผศ.ดร.ผดุงขวัญ

จิตโรภาส

ดี ดร.กิตติยา วิทยาพิพัฒน์ การวิเคราะห์สารชีวสังเคราะห์จากเชื้อ Pseudomonas stutzeri ST 1302 ในการยับยั้งเชื้อ Pythium insidiosum ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, รศ.ดร.ฉวี

เย็นใจ

ดี ดร.ดวงเดือน ธรรมนารถสกุล การเลือกสารบ่งชี้มะเร็งท่อน้ำดีจากสารคัดหลั่งโดยการใช้ชีวสารสนเทศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา, ผศ.ดร.ธนกร

ปรุงวิทยา

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น ดร.ณัฐพล มีแก้ว ความมั่นคงการดำรงชีพของครัวเรือนในถิ่นต้นทางของแรงงานย้ายถิ่นอีสานใต้ในอุตสาหกรรมประมงทะเล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
ดีเด่น ดร.ภาณุพงศ์ แสงดี การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและการวิเคราะห์กลุ่ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส, ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น นายธรรมนูญ ชาญขนิษฐา การสลายตัวเชิงแสงของสีย้อมเอโซและสารมลพิษอินทรีย์ด้วยสารกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.สุวัตร นานันท์
ดีเด่น นางสาวปิยพร มาตุลกุล แอปตาเซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงสีโดยอนุภาคนาโนทองสำหรับการตรวจวัด 8-oxo-dG ในปัสสาวะอย่างรวดเร็ว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ, รศ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ, ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ
ดีเด่น นางสาวจิราพรรณ สินธุศิริ การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอมโพสิตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์-ซิลิกา/ไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ
ดี นางสาวชญานี แก้วพรม การพัฒนาวิธีตรวจวัดตะกั่วที่มีปริมาณน้อยในน้ำตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการกระเจิงแสง เรโซแนนซ์ของกราฟีนควอนตัมดอทที่เสริมด้วยไดเอทิลไดไธโอคาร์บาเมท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น นางสาวธันยาภรณ์ ศิริวงษ์ การผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังด้วยกระบวนการย่อยให้เป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมัก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ
ดี Mr. ABIL DERMAIL ความแตกต่างทางพันธุกรรมและผลจากการผสมสลับในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.คุณเดช สุริหาร, ผศ.ดร.สมพงศ์

จันทร์แก้ว

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น นางสาวภัคสิรี สรณารักษ์ การแสดงออกของ GM-CSF และ GM-CSF receptor และผลของ

ตัวยับยั้ง GM-CSF ต่อการพัฒนาโรคมะเร็งท่อน้ำดี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์, รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์คำ, ผศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
ดี นางสาวกวินทรา

แต้มประสิทธิ์

การศึกษาพฤกษเคมีของส่วนเหนือดินของข้าวเหนียว กข6 และ

ข้าวเหนียวดำเพื่อกำหนดมาตรฐาน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร,

ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช

ดี นางสาวทิมพิกา ชัยประเสริฐ บทบาทของ ZNF423 ในการก้าวหน้าของมะเร็งท่อน้ำดีที่ถูกกระตุ้นด้วยภาวะเครียดของซิเดชัน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

คณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.เรณู ทานันท์, ผศ.ดร.อัญชลี

เตชะเสน, ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ, ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ

ดี นางสาวภัทรินทร์ โพธิพันธุ์ ความสำคัญของ CD47 ในมะเร็งท่อน้ำดีและการพัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีที่ไม่มีการแสดงออกของ CD47 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์, ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์, ผศ.นพ.ศักดา

วราอัศวปติ

ดี นางสาวสุกัญญา ศรีจำปา ผลขออนุภาคนาโนทองที่มีประจุบนผิวแตกต่างกันต่อการเข้าเซลล์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น นายณัฐวรรธ อุไรอำไพ การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านการใช้ทุนของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดนครพนม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ, ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
ดี นายวัฒนชัย ขวาลำธาร ความสุขของครอบครัวข้ามรุ่นที่มีสมาชิกย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์, ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย
ดี นายยุทธพงษ์ จักรคม อิทธิพลของการจัดการความรู้ที่มีผลต่อสมรรถนะของบุคลากรในสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
ดี นายชวลิต ทิพม่อม เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในระดับอำเภอ จังหวัดมหาสารคาม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
ดี Miss DANTING LI การเขียนประวัติศาสตร์ชาติในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจีน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,

ผศ.ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2564

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น ดร.พรสวรรค์ คำอ่อนสา สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตกลุ่ม PVDF โดยใช้อนุภาคโลหะและอนุภาควัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กตริกเป็นวัสดุเสริม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
ดีเด่น ดร.ธีรนุช นาชัยธง การศึกษาเชิงทฤษฎีและทดลองของวัสดุเซรามิกกลุ่ม TiO2 ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล, รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
ดีเด่น ดร.กัญญาภัค ศิลาแก้ว การปรับปรุงสมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตชนิด 3-เฟส: PVDF/BaTiO3/อนุภาคตัวนำไฟฟ้า ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ
ดีเด่น ดร.มาศกร โทวันนัง การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้ไทเทเนียม คาร์ไบด์ผสมคาร์บอนและทังสเตนคาร์ไบด์ผสมคาร์บอนเป็นขั้วเคาน์เตอร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง, รศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง
ดีเด่น ดร.ก้องกิดากร วรสาร การหาค่าคำตอบที่เหมาะสมสำหรับจัดสรรทรัพยากรในการวางแผน

การเพาะปลูกอ้อย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์
ดีเด่น ดร.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล การปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้มีภาวะออทิสซึม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์
ดีเด่น ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ การแปลสัญลักษณ์การสะกดมือไทยแบบอัตโนมัติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธัชพงศ์ กตัญญูกุล
ดีเด่น ดร.กิตตินันท์ วันสาสืบ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแอโรอีลาสติกของโครงสร้างเครื่องบินด้วยการเชื่อมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและพลศาสตร์โครงสร้างเชิงคำนวณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์, รศ.ดร.ณัญธิวัฒน์

พลดี

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น ดร.เบญจมาศ คนแข็ง การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของเศษเหลือจากข้าวโพดไร่สีม่วงด้วยเชื้อราขาวเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น ดร.อรวรรณ พันดวง การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอไฮโดรเจนและมีเทนจากชีวมวลและไฮโดรไลเสตของชีวมวลสาหร่ายจุลภาค Chlorella sp. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยี

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง, ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ
ดี ดร.ภาณุพงศ์ ผลเจริญ การปรับปรุงและประเมินแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังโดยการทดสอบสี่สายพันธุ์ในวันปลูกที่แตกต่างกัน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง, ศ.ดร.สนั่น จอกลอย, รศ.ดร.นิมิตร วรสูต

 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น ดร.อภินัทธ์ วงศ์เกียรติขจร อัตราความสำเร็จในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกโดยใช้ภายถ่ายหลอดเลือดอินโดไซยานินกรีน: การศึกษาไปข้างหน้าแบบพหุสถาบัน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ ผศ.พลากร สุรกุลประภา, รศ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข
ดีเด่น ดร.นภัส  อามาตย์มุลตรี บทบาทการต้านมะเร็งของ Early B cell factor 1 ในมะเร็งท่อน้ำดี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

คณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.เรณู ทานันท์, ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ, รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม, ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ, ผศ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา
ดีเด่น ดร.สุรีรัตน์ ปัดไธสง การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการพยากรณ์การลุกลาม และ

การเกิดขึ้นอีกของมะเร็งท่อน้ำดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม, รศ.ดร.นิษณา

นามวาท, ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน

ดีเด่น ดร.ปิยะ ประจำวงศ์ บทบาทของโปรตีน Monopolar Spindle 1 ต่อการพัฒนาของมะเร็งท่อน้ำดี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์,

รศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์

ดีเด่น ดร.มารุตพงศ์ เดชอาญา บทบาทของเอนไซม์ N-acetylgalactosaminyltransferases ในมะเร็งท่อน้ำดี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์คำ, รศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์, รศ.ดร.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์
ดีเด่น ดร.กานดา ศรกายสิทธิ์ ผลของการนวดไทยต่อระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง,

ศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น Dr.Nguyen Thi Lan การพัฒนารูปแบบความร่วมมืออาจารย์กับบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการสอนและวิจัยของมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
ดี ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะผู้นำนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน คณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ดี ดร.สุวิชชาน อุ่นอุดม ผลของการใช้กิจกรรมในรูปแบบ Stabilize Simplify Automatize Restructure Complexify Model ต่อการพัฒนาการเขียนของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร
ดี ดร.ภาวิดา รังษี การจัดการประมงร่วมในการประมงพาณิชย์จังหวัดระนอง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น นางสาวพิชญา มั่นสุวรรณ การระบุชนิดของสัตว์ในกลุ่ม Cervidae โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของบริเวณ D-loop วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง, รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
ดีเด่น นางสาวมุตตา ปรังประโคน วิธีการทำซ้ำสำหรับการหาผลเฉลยของอสมการการแปรผันบนอินเตอร์เซกชันของเซตจุดตรึงในปริภูมิฮิลเบิร์ต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.นิมิต นิมานะ
ดีเด่น นางสาวนุชจรี สลิดกุล การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กขอลวัสดุนาโนคอมโพสิตแบคทีเรียเซลลูโลส/แบเรียมเฟอไรต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
ดีเด่น นางสาวพัชรินทร์ ภูหมื่น การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติแลนทานัมนิกเกิลออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นขั้วตัวเก็บประจุความจุสูง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่, รศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง
ดีเด่น นายศุภณัฐ แช่มชื่น การพัฒนาระบบตรวจจับและจำแนกคุณภาพไฟฟ้าด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ
ดีเด่น นายสุเมธี พิมพกรรณ์ ระบบทดสอบการคายประจุไฟฟ้าสถิตระดับบอร์ดในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
ดีเด่น นายนิติกร ศรีจรูญ การจัดเส้นทางการรับส่งสินค้าแบบผสมที่อนุรักษ์พลังงานโดยพิจารณากรอบเวลาและประเภทของถนนด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วย

การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคที่มีการปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์, ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ จำรัส
ดีเด่น นายนพดล จันทร์อ่ำ การศึกษาสมบัติของโฟมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยวิธีทากูชิและ

การวิเคราะห์ด้วยเกรย์เพื่อใช้งานสำหรับบรรจุภัณฑ์ออกฤทธิ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ
ดีเด่น นายธีรพัฒน์ หนองหารพิทักษ์ การให้แสงสว่างในสิมอีสานโบราณ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
ดีเด่น นางสาวชลธิชา ศรีโยธี การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักเรียนโรงเรียนมัธยม เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่บนถนนกลางเมือง เมืองขอนแก่น การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ

 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น นางสาวกวินดา ศรียอด การปรับสภาพชีวมวลสาหร่ายขนาดเล็ก ด้วยเอนไซม์ เพื่อการผลิต

ไบโอไฮโดรเจน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง

 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น นางสาวพรภัทรา มาพะเนาว์ การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของกรดยูโซลิกในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล

คณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ,

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม, ผศ.ดร.เรณู ทานันท์, ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์

ดีเด่น นางสาวปัทมา พรมจันทร์ แบบแผนเมตาบอลิซึมของกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini และการป้องกันโดย

การใช้พราซิควอนเทลในแบบจำลองหนูแฮมสเตอร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม, รศ.ดร.นิษณา นามวาท, ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
ดีเด่น นางสาวแพรววลี วินทะไชย การตรวจ cell free DNA ในเลือดเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ดร.อภิญญา จุ๊สกุล, ผศ.ดร.อัญชลี

เตชะเสน

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ดีเด่น นายเด่นพงษ์ แสนคำ ท่าทีของพุทธปรัชญาเถรวาทกับการพิจารณาปัญหาทางญาณวิทยาของ

วิกิพีเดีย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก,

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน

ดี นางสาวนุชนารถ สมควร กระบวนการกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการของเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.รักชนก ชำนาญมาก, ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย
ดี นางสาวจิตติมา พัฒนธนาภา สัญญะพญานาคกับการต่อรองเชิงอำนาจในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย, ผศ.ดร.รักชนก ชำนาญมาก
ดี นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธนะ วาทกรรมการพูดในที่สาธารณะ: การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างสุนทรพจน์และส่วนขยายใจความสำคัญจากคลังข้อมูลรายการเท็ดทอล์ค ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล

ดาวน์โหลดภาพพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563-2564  ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1JvvRWUSxiQOYQ1FgGroQg-5RP_mC4qZq?usp=sharing

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   ณัฐวุฒิ   จารุวงศ์

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top