F.M.103 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนการทำงาน 2 มิตรประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย ท่านสมเกี้ยว กิ่งสะดา หัวหน้ากรมต่างประเทศ จาก ศูนย์กลางชาวหนุ่ม (เทียบเท่ากระทรวง) พร้อมด้วย ท่านสมศักดิ์ สกุลคำ รองหัวหน้ากรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นางบุญกอง สุริวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และ คณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ ในการนี้ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร หัวหน้างานผลิตสื่อ และบุคลากร สถานีวิทยุกระจายเสียง ฯ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพุธ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ข่าวเต็ม https://th.kku.ac.th/101534/

Scroll to Top