ศึกษาศาสตร์และบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ร่วมมือพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ให้แก่ครูตชด.23

เมื่อระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นปัญหาการตลาดออนไลน์ของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล จึงรับสั่งให้คณะศึกษาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมมือพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการตลาดออนไลน์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานในระยะเริ่มต้น โดยเริ่มจากการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีทักษะการตลาดออนไลน์ และพัฒนาครูต้นแบบเพื่อที่จะส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 22 ราย จาก 11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งในระยะถัดไป จะเป็นการฝึกอบรมทักษะการตลาดออนไลน์ให้แก่นักเรียน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป

Faculty of Education and KKBS join in training online marketing skills to BPP. 23 teachers

https://www.kku.ac.th/13501

Scroll to Top