สำนักบริการวิชาการ มข. ผนึก 3 หน่วยงาน ทบทวนแผนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (KKU Lifelong Education)

     

  วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมทบทวนแผนการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านกระบวนการ ด้านแพลตฟอร์มในการดำเนินการ ด้านความร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสำนักบริการวิชาการจะเป็นศูนย์กลางในดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมหารือการประชุมในครั้งนี้

       รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้นำเสนอภาพรวมแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดทำหลักสูตร Non-Degree ของ KKBS ในช่วงที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางในการจัดทำหลักสูตรโดยการประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างหลักสูตรที่ตรงกับต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงทิศทางในการขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอโครงสร้างในภาพรวมด้านการจัดทำหลักสูตร Non-degree และ หลักสูตร Lifelong ของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดแนวทางและความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต และการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาสู่แพลตฟอร์มศูนย์กลางที่สำนักบริการวิชาการ

        รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานตามภารกิจหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตทั้งด้านการตรวจสอบและจัดทำร่างประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ การเป็นศูนย์กลางในดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการจัดทำหลักสูตร non-degree และการรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ

      โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันทบทวนและกำหนดทิศทางในการดำเนินการจัดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนการศึกษา (KKU Education Transformation) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Office of Academic Service, KKU, joins two offices to revise the administrative plan for lifelong education curriculum

https://www.kku.ac.th/17749

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top