มข.เดินหน้า No Gift Policy สร้างสำนึกบุคลากรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญของกำนัล

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยตามประกาศ ฉบับที่ 612/2567 ได้ระบุ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

  1. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลในครอบครัว ไม่รับของขวัญและทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  2. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลในครอบครัว จะต้องไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในนามของมหาวิทยาลัย
  3. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลในครอบครัว พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญของกำนัล สิ่งจูงใจ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดในรูปแบบใดๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากบุคคลใด ที่มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม   

คลิกประกาศ ฉบับที่ 612/2567 เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

Scroll to Top