สำนักบริการวิชาการ มข. เสริมพลังสมาชิกสภาท้องถิ่นอัปเกรดความรู้! ทบทวนกฎหมายการประชุมสภาและกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่

   สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมหลักสูตร “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขใหม่ (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 รวมถึงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นแบบมืออาชีพสำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 140 คน

             วิทยากรในวันแรกได้รับเกียรติจาก นางสาวกิริณี จาระนุ่น ตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฎิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการ หนังสือสั่งการ การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสภาท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

          ในวันที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพงศ์ เพชรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 5  โดยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง ในการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพในยุคดิจิทัล” โดยมุ่งเน้นที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ในมิติด้านการเมือง หัวใจสำคัญในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้สื่อ Social Media เพื่อให้ทันต่อยุคปัจจุบัน รวมและกลยุทธ์การทำประชาสัมพันธ์ การแสดงพฤติกรรมของผู้บริหารท้องถิ่นผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยสำนักบริการวิชาการ ยังมีหลักสูตรดีๆให้ทุกท่านได้ร่วมพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพในอีกหลากหลายหลักสูตรโดย สามารถติดตามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website : http://uac.kku.ac.th
Facebook : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หรือ Facebook : อบรมท้องถิ่น สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top