สำนักบริการวิชาการ มข. พัฒนาทักษะจัดซื้อจัดจ้างยุคดิจิทัล! อบรม e-bidding การเขียน TOR ตรวจรับงานก่อสร้าง และงานตรวจสอบพัสดุ ให้บุคลากรท้องถิ่น

           สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดทำ TOR สเปก รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์รถเครนกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกมิติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง การพิจารณา งด ลดค่าปรับ ขยายสัญญา ยกเลิกสัญญา และการดำเนินการ ภายหลังยกเลิกสัญญา ตาม ว.108 พร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ การ-รับโอนครุภัณฑ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 ณ ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช


วิทยากร อาจารย์เพชร โพสาราช ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อปท.มากกว่า 36 ปี พร้อมทีม โดยหลักสูตรนี้คาดหวังให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของหน่วยงานของรัฐอื่นๆและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารพัสดุ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบถึงจุดเสี่ยง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยๆหรือข้อบกพร่องที่มักเกิดขึ้น ให้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง แก้ไขจุดบกพร่อง และนำหลักเกณฑ์ และตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล

Scroll to Top