คณะนิติฯ นำเสนอการบริการวิชาการ RestauLaw ณ ทำเนียบรัฐบาลไทย มุ่งต่อยอดการใช้กฎหมายเป็นสิ่งสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกี่ยวกับด้านอาหาร

คณะนิติศาสตร์ นำเสนอโครงการบริการวิชาการ RestauLaw ณ ทำเนียบรัฐบาลไทย มุ่งต่อยอดการใช้กฎหมายเป็นสิ่งสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกี่ยวกับด้านอาหาร พร้อมหารือแนวทางขับเคลื่อนและทิศทางการทำงานสถาบันกฎหมายเศษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้าง Products การเรียนรู้ให้กับนักกฎหมาย ชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและกิจการเพื่อสังคมและหัวหน้าสถาบันกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์นรากร วรรณพงษ์ ได้เข้านำเสนอโครงการบริการวิชาการ RestauLaw Project ณ ห้องบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โอกาสนี้ นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และประธานอนุกรรมการกองทุนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานดังกล่าว เพื่อที่จะได้สนับสนุนส่งเสริมต่อยอดเป็นโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไทยสู่การเป็น Soft Power

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของสถาบันกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลิต Products การเรียนรู้ให้กับนักกฎหมาย ชุมชน และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับโครงการบริการวิชาการ RestauLaw คณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และ TCDC ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ Creative Law for Entrepreneur ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทยสู่สากล รวมถึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการ ในเรื่องของ How to, Risk Management, Funding, Eco System, Sustainable  และการบริการองค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งโอกาสนี้จะได้มีการขยายผลในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการ การใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ขับเคลื่อน turn THAI FOOD into SOFT POWER ต่อไป

ลิ้งค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://www.kku.ac.th/17490

https://th.kku.ac.th/172257/

 

Scroll to Top