ระดมความคิดเห็นเพื่อการบริหารจัดการแหล่งมรดกธรณีภูพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์และศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 กรมทรัพยากรธรณี จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแนวทางบริหารจัดการแหล่งมรดกธรณีภูพระอังคาร ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายปรัชญา บำรุงสงฆ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี และดร.ประดิษฐ์ นูเล นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. ร่วมในการประชุม ทั้งนี้ได้รับการกล่าวต้อนรับจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข

 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์เทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข.

 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน อาจารย์เทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ธรณีวิทยาภูพระอังคารและการเกิดภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์” พร้อมทั้งลงพื้นที่แหล่งมรดกธรณีภูพระอังคารเพื่อให้ความรู้แก่คุณครู ชาวบ้าน และเยาวชนในท้องถิ่น

ภูพระอังคารเป็นภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano) ที่ปะทุขึ้นจากจุดร้อน (hotspot) ใต้ผิวโลกกลางแผ่นเปลือกโลกทวีปเมื่อประมาณ 920,000 ปีก่อน ทำให้เกิดการหลากของลาวาสีเข้มและการปะทุของภูเขาไฟอีก 5 ลูกทั่วจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เขากระโดง เขาพนมรุ้ง เขาปลายบัด เขาหลุบ และเขาคอก ลาวาเหล่านี้เย็นตัวทำให้เกิดหินภูเขาไฟดำที่มีชื่อว่าบะซอลต์ (basalt) บางส่วนเกิดการแตกแสดงเป็นแท่งเสาหินยักษ์ (columnar basalt) บางส่วนสะสมตัวเป็นชั้นบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ทำให้บริเวณนี้มีดินที่ผุพังจากหินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้ดี โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟและข้าวภูเขาไฟที่เลื่องชื่อ

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญสุข (กปร.กลางอุปถัมภ์) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตำบลเจริญสุข และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแหล่งมรดกธรณีภูพระอังคาร จำนวน 71 คน

วัตถุประสงค์ของการประชุมคือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา อุทยานธรณี และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพระอังคารจากทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและพัฒนายกระดับแหล่งมรดกธรณีภูพระอังคารให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการมอบนิทรรศการและคู่มือผู้เล่าเรื่องแหล่งมรดกธรณีภูพระอังคารแก่ป่าชุมชนตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลมูล ข่าว /ภาพ : ผศ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน

 

 

Scroll to Top