คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมลงพื้นที่ภาคสนาม “ยกระดับภาคการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพืชเศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม”

คณะทำงานนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากคณะเทคโนโลยีและคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร. มัลลิกา ศรีสุธรรม อาจารย์จากสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายอิทธิพงศ์ อัศรานุรักษ์ กรมการข้าว ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมในการสำรวจพื้นที่การพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการยกระดับภาคการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยพืชเศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น, ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม และ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ดำเนินการร่วมเพื่อโครงการวิจัยเสนอหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและยกระดับความมั่นคงและคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน”

 

 

 

การสำรวจพื้นที่การพัฒนาแหล่งน้ำฯ ครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ ชี้แจงโครงการ และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้ทำการเก็บข้อมูลสำหรับการเลือกตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาพปัญหาของพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการเพาะปลูกเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเศรษฐกิจชุมชน

การสำรวจพื้นที่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการจะเริ่มดำเนินการในช่วงกลางปี 2567 ถึงปี 2568 เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สู่การจัดการน้ำที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน และยกระดับรายได้มวลรวมของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลข่าว/ภาพ  :  อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง

Scroll to Top