เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เยือน วิทยาลัยนานาชาติ มข. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-ออสเตรเลีย และบทบาทของออสเตรเลียในภูมิภาค”

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567   ฯพณฯ ท่าน ดร. แองเจลา แมคโดนัลค์ ( H.E. Ms. Angela Jane Macdonald )  เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะผู้ติดตาม เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือทางด้านการศึกษา และประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการบรรยาย โดยมี ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรการระหว่างประเทศ สาขาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต และสาขาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมเพื่อต้อนรับและฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-ออสเตรเลีย และบทบาทของออสเตรเลียในภูมิภาค”

 

บรรยายกาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการบรรยายในครั้งนี้มีใจความหลักเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 80 ปี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการสนับสนุนการค้าเสรีผ่านการร่วมองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เป้าหมายคือการสร้างความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์และความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการสนทนาและความร่วมมืออย่างเปิดกว้างในทุกระดับภายใต้กรอบความร่วมมือทางยุทธศาสตร์

 

H.E. Ms. Angela Jane Macdonald  เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างออสเตรเลีย-ไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 มอบกรอบการทำงานในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ รวมถึงการประชุมระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและความโปร่งใสระหว่างสองประเทศ ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ รัฐมนตรีของรัฐบาลจากทั้งสองประเทศประชุมกันเป็นประจำทุกปีเพื่อทบทวนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การค้า การลงทุน การป้องกันและความมั่นคง   นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสยังประชุมกันเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมซึ่งครอบคลุมความร่วมมือ  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการศึกษา  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและชุมชนที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและการร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป้าหมายคือการสร้างความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์และความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการเจรจาและความร่วมมือที่เปิดเผยในทุกระดับภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

“ออสเตรเลียเป็นประเทศคู่เจรจาที่เก่าแก่ที่สุดของอาเซียน และเมื่อปลายปี 2564 มีการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน โดยออสเตรเลียย้ำถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาค และเห็นว่าอาเซียนมีความสำคัญในบริบทของการแข่งขันของมหาอำนาจในอินโด-แปซิฟิก ที่ออสเตรเลียให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ตลอดจนตระหนักถึงศักยภาพของอาเซียนกับความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค ผู้นำอาเซียนและออสเตรเลียเริ่มประชุมหารือเป็นประจำทุกปีเหมือนกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆของอาเซียน โดยออสเตรเลียให้ความสนับสนุนและช่วยเหลืออาเซียนในหลายด้านสำหรับประเทศไทย อนาคตของออสเตรเลียและประเทศไทยนั้นดีมาตลอดกาลเวลา การพัฒนาการค้าและการลงทุนรูปแบบสองทางจะเอื้อให้ออสเตรเลียและประเทศไทยก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงร่วมกันได้”

จิราพร ประทุมชัย  Re-Writer

Scroll to Top