“SMART KKU” ค่านิยมองค์กรแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น [VTR]

ยอดมนุษย์ “SMART KKU” ค่านิยมองค์กรแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดตัวค่านิยม SMART เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย S: คิดอุทิศเพื่อชุมชน, M: จัดการบนข้อมูลจริง, A: ตอบสนองสิ่งคาดหวัง, R: รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมและหลักธรรมาภิบาล, T: สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวคิด “The 5 SMARTS U CAN B” นี้มุ่งสู่ความสำเร็จและการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในทุกภาคส่วน #SMARTKKU

 

Scroll to Top