COLA เปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจทางการเมืองของภาคประชาชน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการมุ่งส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยที่เกิดจากฐานราก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลทั่วประเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีและผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีเวทีในการแนะนำตัว สื่อสารวิสัยทัศน์และนโยบายสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งของตนไปยังประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่รวมถึงสาธารณะชนผู้สนใจทั่วไป วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงได้เปิดเวทีประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นขึ้น ภายใต้หัวข้อ “มองอนาคตนครขอนแก่น ผ่านวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรี” หรือ  “Dream Smart Khon Kaen” ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังทั้งในห้องประชุมและผ่าน Live สด เป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเข้าร่วมประชันวิสัยทัศน์ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายวสันต์ ชูชัย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์  นายอุดมการณ์ วรกิจ และนายชานนท์ นาประเสริฐกูล ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละท่านได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ในอนาคตได้อย่างน่าสนใจ ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจทางการเมืองของภาคประชาชน โดยเฉพาะช่วยกระตุ้นความสนใจทางการเมืองของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น ที่เรียนในรายวิชาภาวะผู้นำ (Leadership) ในการร่วมจัดกิจกรรม

Scroll to Top