มข.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน สายสนับสนุน สำนักบริการวิชาการ นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา ผู้อำนวยการกองคลัง นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นางประภาพร ผิวพันคำ ผู้ช่วยเลขานุการ นายพงศ์พันธ์ คำสิงห์ นางสาวแพรวตา บุตรใส และนางสาวนภาพร หมื่นกันยา กองทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมซึ่งมีวาระเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารกองทุนสำรอง เพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของส่วนงาน โดยได้จัดทำเป็นร่างประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top