กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอเชิญทำแบบสำรวจประเมินความคิดเห็น

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอเชิญทำแบบสำรวจประเมินความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้บริหารคณะ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ทำแบบสำรวจประเมินความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการรายงานผล การประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทางการตอบแบบสำรวจออนไลน์ QR Code หรือลิงค์แบบ สำรวจ —> https://kku.world/1hr5i เพื่อรวบรวมผลและดำเนินการในลำดับต่อไป

 

 

เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top