ทีม U2T มข. ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  ทีม U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย  ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี และทีมผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย  ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนานักศึกษา และ ผศ.ดร.เสวียน ใจดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม  ได้ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน  ณ  ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ที่ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำอ้อย  สมุนไพรและไข่ เป็นสินค้าอินทรีย์เข้าสู่ท้องตลาด

โดยจุดประสงค์ของโครงการ คือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยและนักศึกษาร่วมระดมความคิด ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาและประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งแบบออนไลน์และออนไซท์ ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารยังให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น  การทดสอบคุณภาพอาหารทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและจุลินทรีย์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  การรักษาความสดของอาหาร  ตลอดจนความหลากหลายของรูปแบบสินค้า ทั้งนี้ ทีมงานยังร่วมบริจาคสิ่งของให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ อ. แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย 

Scroll to Top