มข.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย   พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18/2564  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกคณะ และผู้อำนวยการระดับส่วนงาน โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุม  ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________ในการประชุมครั้งนี้  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1793/2564) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564   การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   เรื่องที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2564 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

__________ภายหลังที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ได้มีการเข้าสู่วาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  โดยมี  รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก (ต่ออายุ)  และ รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …..  จากนั้น ผศ.นพ.ธรา  ธรรมโรจน์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  นำเสนอการกำหนดขนาดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำเสนอหัวข้อ การขออนุมัติโครงการรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis Innovation Contest)  ในระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ  รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้นำเสนอหัวข้อ การกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน

__________จากนั้น  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในที่ประชุม ได้ปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18/2564 ในเวลา 12.00 น.

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

โดย

 

Scroll to Top