“ฝึกภาคสนามร่วม” Best Practice ของ มข. นักศึกษาสหสาขาวิชาลงพื้นที่ในชุมชน เรียนรู้ร่วมกัน

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดโครงการภาคสนามร่วม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีประชาชนในชุมชนกว่า 24 คน และนักศึกษาในกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 14 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามร่วม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 815 คน จากคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลังพิธีเปิด นักศึกษาได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้ร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ แทรกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อชิงรางวัลอย่างสนุกสนาน ณ วัดพุทธชาดา บ้านคู ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/83397/

Scroll to Top