อธิการบดี ร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 ร่วมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม onsite ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร และ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงวาระการประชุมครั้งนี้ ว่า “การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีเรื่องพิจารณาเรื่องแรกก็คือ เรื่องสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด มหาวิทยาลัย ฯ จึงได้พิจารณางบประมาณเป็นทุนให้นักศึกษา คิดจากร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพิ่มเติม ส่วนมาตรการที่เหลือยังเหมือนเดิมทุกอย่าง อาทิ  ทุนการศึกษา การให้นักศึกษายืมอุปกรณ์การเรียนอย่างโน้ตบุ๊ค ทุนจ้างงาน ทุนนักศึกษาให้เปล่า เงินกู้ฉุกเฉิน คูปองอาหารกลางวัน รวมถึงสิทธิทุกอย่างยังเหมือนเดิม

เรื่องที่สอง คือการพิจารณาสถานการณ์ COVID-19 มีการจัดการแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ เมื่อโอไมครอนเกิดการระบาดรอบที่ 5 โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นที่มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น เรื่องการเรียนการสอนก็จะใช้การสอนแบบ Online เป็นหลัก และ On-site เท่าที่จำเป็นและมีมาตรการรองรับ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในบุคลากรนักศึกษา ทั้งนี้จะมีระบบการคัดกรอง มีแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง และผู้ใดที่เข้าข่ายหรือมีความเสี่ยงสูง ทางโรงพยาบาลจะมีการจัดหา ATK มารองรับเพื่อตรวจคัดแยกผู้ที่เป็น COVID-19 และไม่เป็นออกจากกัน และถ้า ATK บวก หรือ Positive อาการน้อยก็จะเน้นให้อยู่ที่ Home Isolation ซึ่งเราก็เตรียมการไว้ ส่วนถ้าอาการมากต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ RT-PCR เพิ่มเติม

เรื่องที่สามเป็นเรื่องของอนาคตของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องของบทบาทหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยสรุป คือ ทางมหาวิทยาลัยจะปรับบทบาทบัณฑิตวิทยาลัยให้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกำหนดทิศทางบัณฑิตศึกษา เรื่องของการควบคุมคุณภาพของบัณฑิตศึกษา เรื่องของการทำงาน ทักษะการร่วมมือกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มวิจัยต่าง ๆ ทั้งการหาทุนภายนอก เพื่อมาเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิต รวมทั้งการรับนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นการดำเนินการเชิงรุก เป็นต้น

เรื่องที่สี่เป็นเรื่องการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการ ก.บ.ม. ชุดใหม่ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ประชุมก็ได้ให้ความเห็นชอบการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน รวมทั้งหัวหน้าส่วนงานอีก 4 ท่าน

นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องที่หารือ ได้แก่ เรื่องการพิจารณาประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการบริหาร เมื่อกลางเดือนธันวาคม ที่นครราชสีมา ซึ่งในคราวนั้นมีหัวข้อหลักในการสัมมนา คือ เรื่องของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในกลุ่ม Global Frontier and Research University และเรื่องที่สอง คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเป็นอิสานใหม่ และเรื่องสุดท้าย คือ เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งที่ประชุมของผู้บริหารได้สรุปประเด็นที่เราจะต้องมีการนำมาพิจารณาดำเนินการกันต่อไปในอนาคต”

จิราพร ประทุมชัย / ชัชฎาภรณ์ เชิญชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร

KKU President holds the 1st Meeting of Khon Kaen University Administrative Committee for 2022

https://www.kku.ac.th/12459

 

Scroll to Top