คณบดี ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ดรุณี-โชติษฐยางกูร

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

darcho@kku.ac.th

รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ratchaphon@kku.ac.th

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

sangka@kku.ac.th

 

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

คณบดีคณะเทคโนโลยี

arayaa@kku.ac.th

รศ.ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร

รศ.ดร. กฤตภัทร ถาปาลบุตร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

kitapatr@kku.ac.th

รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

sunkra@kku.ac.th

 
รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

amptee@kku.ac.th

รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

info@md.kku.ac.th

รศ.ดร.​จุรี​รัตน์​ ดา​ดวง

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

jurpoo@kku.ac.th

 

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

wongsa@kku.ac.th

ผศ.ดร.ทพ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

ผศ.ดร.ทพ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ajirsu@kku.ac.th

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

narcha@kku.ac.th

 

ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

btengjar@kku.ac.th

 

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

issaraka@kku.ac.th

รศ. ดร. อรทัย เพียยุระ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

orapan@kku.ac.th

ผศ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

pongphu@kku.ac.th

ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

pburin@kku.ac.th

รศ.วนิดา แสงสารพันธ์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

wanisan@kku.ac.th

ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม

ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

sirisaklao@kku.ac.th

ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

sirithi@kku.ac.th

ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล

คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

sakchaij@kku.ac.th

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

kiatichai@kku.ac.th

ศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

pkullap@kku.ac.th

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

คณบดีคณะสหวิทยาการ

skiat@kku.ac.th

 ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

spiyaw@kku.ac.th

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

sisupat@kku.ac.th

ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

reungsang@kku.ac.th

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

chukam@kku.ac.th

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

Ssunip@kku.ac.th

นาง สุภารัตน์ มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

suppoo@kku.ac.th

Scroll to Top