เว็บเดิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนรูปแบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เว็บมาสเตอร์จึงขอรวบรวมข้อมูลเพื่อท่านที่สนใจค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ดังนี้ครับ

เว็บไซต์ภาษาไทย
พ.ศ. 2555 – 2562

ข่าวมข.
https://www-archive.kku.ac.th/news/?l=th

ข่าวมข.ในสื่อมวลชน
https://www-archive.kku.ac.th/newspaper?l=th

จดหมายข่าว
https://www-archive.kku.ac.th/newsletters?l=th

พ.ศ. 2550 – 2554
หน้าข่าว https://www-archive.kku.ac.th/kkunews/

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2555 – 2562
https://www-archive.kku.ac.th/news/?l=en 

Scroll to Top