Spiritual

อาจารย์วิศวกรรมเกษตร นำเสนอผลงานนวัตกรรมศึกษาคุณลักษณะฝายแกนดินซีเมนต์สำหรับการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคตะวันเฉียงเหนือ  ณ รัฐสภา

KKBS เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมรับไม้ต่อการจัดงานปี 2026

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ปี พ.ศ.2567

Scroll to Top