อุทยานวิทย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นผุด ‘เส้นโปรตีนไร้กลูเตน’ รับตลาด Functional Food

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุ …

อุทยานวิทย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นผุด ‘เส้นโปรตีนไร้กลูเตน’ รับตลาด Functional Food Read More »