People

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “SiT Talks : Science inspired by Teen” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักข่าว : phatheaw.com URL :  https://www.phatheaw.com/cont …

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “SiT Talks : Science inspired by Teen” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลาย Read More »

คอลัมน์: เรารักอาเซียน: เทียบมุมมอง’สิทธิสตรีกับเด็ก’ ‘ตาลีบัน-อาเซียน’

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ :   06 ก.ย. 2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวล …

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

คอลัมน์: คุณแหนกอสซิป

Scroll to Top