อาจารย์วิศวกรรมเกษตร มข. เข้าสภา นำเสนอผลงานนวัตกรรมคุณลักษณะฝายแกนดินซีเมนต์ แก้ปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน อภิปรายรายงานฯ เรื่อง การวิจัยศึกษาคุณลักษณะฝายแกนดินซีเมนต์ สำหรับการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคตะวันเฉียงเหนือ  ณ รัฐสภา ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการบริการวิชาการสู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ

Scroll to Top