มข.รับรางวัล องค์กรทรงคุณค่า แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม จากสมาคมสื่อมวลชนขอนแก่น

วันที่ 5 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทน อธิการบดี มข. เข้ารับโล่เกียรติคุณ “องค์กรทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสังคม” จากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศเกียรติคุณองค์กรทรงคุณค่าและบุคคลทรงคุณค่าจังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 มีนาคม 2567 วันนักข่าว และครบรอบ 26 ปี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) ทั้งนี้ ยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งอดีตและปัจจุบัน ตบเท้าเข้ารับรางวัลอย่างเนืองแน่น อาทิ

รางวัล องค์กรทรงคุณค่า และบุคคลทรงคุณค่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อสังคม

และ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสุขภาพทรงคุณค่า ให้ผู้ป่วยยากจนเข้าถึงบริการของรัฐ อย่างมีคุณภาพเท่าเทียม เสมอภาค สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

รางวัล บุคคลทรงคุณค่า (นักวิชาการ) ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นักวิชาการอาวุโสทรงคุณค่าสร้างสรรค์กระบวนการสันติวิธีแก้ไขความขัดแย้งในสังคม
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย นักบริหารวิชาการทรงคุณค่า ผู้ประกาศนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท นักบริหารวิชาการทรงคุณค่า นักยุทธศาสตร์แห่งภาคอีสาน
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ นักบริหารดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่องานศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม นักบริหารวิชาการดีเด่น สร้างต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม สนับสนุนสื่อมวลชนยิ่ง
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนะวสุ นักบริหารวิชาการดีเด่น สานพลังรัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนพัฒนาเมือง
รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช นักบริหารวิชาการดีเด่น สร้างสรรค์หลักสูตรพัฒนาธุรกิจใหม่ สนับสนุนสื่อมวลชนดียิ่ง

รางวัล บุคคลทรงคุณค่า (นักธุรกิจ)
นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักธุรกิจทรงคุณค่าอุทิศตนเพื่อสังคม สร้างนวัตกรรมพัฒนาเมือง

รางวัล ข้าราชการและอดีตข้าราชการทรงคุณค่า
นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการดีเด่น “ผู้ประสานงานสื่อมวลชนดียิ่ง”

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับองค์กรทรงคุณค่าและบุคคลผู้ทรงคุณค่าจังหวัดขอนแก่น และเปิดเวทีเสวนา พร้อมด้วย นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานแนวคิด ความเป็นมาในการจัดงานฯ ต่อด้วยการเสวนา ในหัวข้อ “สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม” (Watchdog will never die) ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

Scroll to Top