ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ปฎิบัติงานท้องถิ่น “ด้านความเสี่ยงและจัดทำรายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง” รุ่นที่ 10

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด ลงนาม (MOA) เพื่อให้บริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill ด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการแพทย์และสารธารณสุข รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการ มข. หนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรม : การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฝายแกนดินซีเมนต์

สำนักบริการวิชาการ เปิดบ้านต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการ และการบริหารงานองค์กรที่เป็นเลิศ

สำนักบริการวิชาการ อบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม รุ่นที่ 4

Scroll to Top